Nasza SMK

Niezależna strona internetowa członków.

(w ciągłej przebudowie). Nasza Spółdzielnia Mieszkaniowa
T. Kościuszki w Krakowie

Naszym zdaniem.

1. Statut Spółdzielni

2.Prawo Spółdzielcze.

3.Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

4. Tylko dla członków Spółdzielni.

5. Archiwum.

6. Historia Spółdzielni.


T. 
Kościuszko - patron


  listy do
Redakcji.

Złota odznaka zasłużonego dla Spółdzielni im T. Kościuszki


29 sierpnia 2015r.
minęło 58 lat od powstania
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie.
©. Własność Redakcji "naszasmk" w Krakowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treści zawarte w listach kierowanych do nas i drukowanych na naszych stronach.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z nami

Kontakt z Redakcją strony www.naszasmk.krakow.pl

stronę naszasmk

Uwaga:

W związku z korzystaniem z bezpłatnego programu licznika odwiedzin, (licznik utrzymuje się z reklam)
często na naszej stronie ukazują się reklamy, prosimy ja wyłączać.
.
AKTUALNOŚCIOd 3 sierpnia 2015 r. Zarząd działa w pełnym składzie.


Prezes Zarządu – mgr inż. Ryszard Chwaja
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych – mgr inż. Tomasz Matera
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowo-Ekonomicznych Gł. Księgowy – mgr Barbara Sarosiek


Ważna wiadomość z Rady Nadzorczej !!!

Do Redakcji dotarła wiadomość o ważnej zmianie, jaka ostatnio zaszła w składzie Rady Nadzorczej SMK.

Jest to wiadomość szczególnie ważna dla członków Spółdzielni mieszkających na osiedlu Zwierzyniec !!!

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 23 czerwca 2015 r. osoba będąca dotychczas Sekretarzem Rady, na skutek ważnych względów osobistych - złożyła rezygnację z tej bardzo absorbującej czasowo funkcji w Prezydium Rady. Fakt ten spowodował konieczność wyboru nowego Sekretarza Rady.

W dotychczasowym składzie Prezydium poszczególne funkcje pełniło 2-ch członków osiedla Wrocławska (Przewodniczący Rady i Zastępczyni Przewodniczącego) i jeden członek osiedla Zwierzyniec (Sekretarz Rady). W poprzednich kadencjach Rady funkcje w Prezydium podzielone były zawsze co najmniej pomiędzy 2 lub często 3 osiedla.

Rezygnująca z Prezydium, Sekretarz Rady, jako członek osiedla Zwierzyniec, wraz ze złożeniem rezygnacji zgłosiła na swoje miejsce kandydaturę innego członka Rady też z osiedla Zwierzyniec, kierując się potrzebą zachowania parytetu osiedlowego w składzie Prezydium.
Zgłoszono też 2-gą kandydaturę na wolną funkcję - kolejnego 3-ego już w Prezydium członka osiedla Wrocławska.

Nie został wysłuchany głos rozsądku wzywający do refleksji, że nie powinno dojść do niesprawiedliwego pominięcia w Prezydium głosu największego osiedla jakim jest os. Zwierzyniec (około 2500 członków na 4500 członków Spółdzielni). Przewodniczący Rady nie dopuścił do dyskusji w tej sprawie i przystąpiono do wyboru.
Ostatecznie nowym sekretarzem Rady został wybrany członek osiedla Wrocławska. Tak się składa, że został on wybrany na swoim 1-szym w tej kadencji posiedzeniu Rady, gdyż właśnie co dopiero objął w niej mandat po innym członku RN, odwołanym przez Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca br.
Nowy sekretarz otrzymał poparcie i z osiedla Zwierzyniec. Stało się to możliwe tylko dlatego, że co najmniej 4-ch członków Rady z osiedla Zwierzyniec głosując tajnie, świadomie zrezygnowało z posiadania w Prezydium swojego reprezentanta.

Osiedlowy skład mandatów w 15-osobowej Radzie jest – zgodnie ze Statutem - proporcjonalny do ilości członków w 4-ech osiedlach Spółdzielni i wynosi: Zwierzyniec -8, Wrocławska -5, Głowackiego-Rydla –1, Bronowice N.-1.

Obecnie 3-osobowe Prezydium Rady składa się tylko i wyłącznie z przedstawicieli osiedla Wrocławska. Jest to ewenement ponieważ od początku podziału Spółdzielni na Osiedla, nie zdarzyło się, aby tylko jedno osiedle było reprezentowane w Prezydium Rady, a zwłaszcza aby wogóle nie było reprezentowane największe osiedle Spółdzielni.
Może to zapowiadać różne problemy niekorzystne dla mieszkańców osiedla Zwierzyniec.
Na najbliższym Walnym zapytamy każdego z osobna członka Rady, przedstawiciela Zwierzyńca jak głosował.
Zastanawiające jest kim są członkowie RN mający mandat osiedla Zwierzyniec, którzy nie działają w interesie swojego osiedla?
Niezrozumiała jest też postawa Przewodniczącego Rady, który złamał istniejący od zawsze zwyczaj osiedlowego podziału mandatów w Prezydium oraz tendencyjnie dopuścił do dominacji swojego Osiedla.

Dnia 12 czerwca 2015r. od godz. 17.00 do 2 w nocy trwało Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Było bardzo burzliwe. Na początku zebrania przybyło około 100 członków, dotrwało do końca 45, (na 4423 członków Spółdzielni co stanowi średnio 1,5%).
Wiele osób zrozumiało że w Spółdzielni coś od nich zależy, jeżeli przyjdą na zebranie i będą w nim czynnie uczestniczyli.
Podjęto wiele uchwał między innymi,
cały poprzedni Zarząd nie uzyskał absolutorium,
zebranie nie przyjęło sprawozdania za rok 2014 odwołanego Zarządu.
W niezbyt korzystnym świetle znalazła się Rada Nadzorcza, mieszkańcy domagali się odwołania czterech członków piętnasto osobowej Rady na czele z jej obecnym i poprzednim Przewodniczącym oraz przewodniczącym jednej z komisji. W wyniku tajnego głosowania odwołano tylko byłego sekretarza Rady. Drugiemu członkowi, odwołanemu Przewodniczącemu Rady zabrakło dwóch głosów do odwołania.
Zlecono nowemu Zarządowi: modernizację pawilonów usługowych,
likwidację istniejących pustostanów,
rozwiązanie sprawy ponoszenia kosztów za oświetlenie gminnych ulic na Osiedlu Głowackiego-Rydla.
Przedstawiciele mieszkańców tego osiedla zadekralowali zamiar odłączenia Osiedla od Spółdzielni.Poziom przestrzegania norm i zasad moralnych ma zasadnicze znaczenie dla budowania właściwych stosunków międzyludzkich w środowisku spółdzielczym a także postrzegania spółdzielni przez otoczenie zewnętrzne. Szczególne wymogi w tym zakresie stoją przed osobami zajmującymi kierownicze stanowiska oraz członkami organów samorządowych pełniącymi funkcje opiniotwórcze, kontrolne i decyzyjne. Od osobistej postawy członków tych gremiów ich kompetencji, poczucia odpowiedzialności, obiektywizmu, bezstronności i bezinteresowności oraz współpracy i wzajemnego poszanowania zależą zarówno efekty działalności spółdzielni jak i akceptacja oraz poparcie spółdzielczej formy przez członków i szeroką opinię społeczną.


Czy w naszej Spółdzielni jest stosowany? czytaj więcej

Kodeks Dobrych Praktyk Spółdzielczych, zatwierdzony Uchwałą Nr 12 IV Kongresu Spółdzielczości w dniu 22 listopada 2008r.Dlaczego na początku kadencji dokonano zmiany w składzie Rady Nadzorczej


Spółdzielni Mieszkaniowej im T. Kościuszki w Krakowie
W dniu 16.12.2014 r. na wniosek 10 członków, piętnasto-osobowa - Rada Nadzorcza dokonała zmiany swojego 3-osobowego Prezydium. W uzasadnieniu koniecznej zmiany Prezydium - wnioskodawcy napisali czytaj.
Dnia 21-4-2015 na posiedzeniu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym odwołano Prezesa Spółdzielni Pana M.M. oraz I członka Zarządu panią T.B.
Jeśli chcesz poznać powody odwołania wejdź na stronę tylko dla członków Spółdzielni.


Kto zapłaci około 30 000 zł za zaniedbania Zarządu, Radcy Prawnego i grupy członków poprzedniej Rady Nadzorczej,
pewnie my wszyscy.


Czy tak powinni się zachowywać, wybierani przez nas działacze spółdzielczy.

Skandaliczne "popisy" byłego przewodniczącego Rady znalazły swój finał w Sądzie. 31-sierpnia 2015 r. odbędzie się już czwarte posiedzenie w sprawie karnej przeciwko PK.

Dodatkowe informacje w sprawie: dlaczego w naszej Spółdzielni są tak duże dopłaty do centralnego ogrzewania.

Czy Rada może działac nie licząc sę z członkami. Odpowiedzialność członków Rady


Zakres obowiązków administratorów.
         Zachęcamy Członków SMK do przeczytania Zakresu Obowiązków Administratorów w naszej Spółdzielni. Został on opublikowany 11 grudnia 2013 na stronie SMK wraz z komunikatem Zarządu oferującym pracę na tym stanowisku. Jest to bardzo ciekawa lektura, na podstawie której każdy mieszkaniec może ocenić w jakim stopniu na jego nieruchomości te obowiązki są wykonywane. czytaj: zakres obowiązków administratora.Dlaczego stworzyliśmy niezależną stronę internetowąSzanowni Członkowie i Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej im.T.Kościuszki w Krakowie !

         Jesteśmy inicjatorami utworzenia niezależnej strony właśnie jako członkowie Naszej Spółdzielni, którym leży na sercu nasze wspólne dobro jakim jest Spółdzielnia, poszanowanie praw
członków i zgodne z prawem działanie organów Spółdzielni. W skład naszego zespołu wchodzą zarówno członkowie, którzy do tej pory nie uczestniczyli w pracach żadnych organów spółdzielni, jak również aktywni działacze samorządowi.
         Jesteśmy poważnie zaniepokojeni brakiem demokracji w naszej Spółdzielni, nagminnym łamaniem przez Zarząd praw członków i traktowaniem nas jak bezwolne przedmioty, których jedynym prawem jest "właściwe" ,tj. zgodne z wolą Zarządu podnoszenie rąk na walnym zgromadzeniu.
Chcemy przypomnieć, że mamy swoje prawa i nie pozwolimy się ich pozbawić. Pragniemy również przypomnieć organom spółdzielni jaka jest ich rola i kompetencje, bowiem organy te powoływane są przez członków i mają obowiązek działać w ich interesie.
Niestety w naszej Spółdzielni stale się o tym zapomina. Chcemy, aby nareszcie pracownicy Spółdzielni byli nam przyjaźni i profesjonalnie załatwiali nasze sprawy. Dlatego też w kolejnych wpisach będziemy omawiać wszelkie nieprawidłowości jakie mają miejsce w SM im. Tadeusza Kościuszki.
         Mamy nadzieję, że również inni członkowie aktywnie włączą się w nasze działania i wspólnym wysiłkiem pozbędziemy się tych nieprawidłowości. Wspólnie rozwiązujmy nasze problemy, dlatego prosimy o nadsyłanie uwag i projektów, dotyczących funkcjonowania Spółdzielni, jej organów, statutu i regulaminów.

Licznik uruchomiony 1-12-2013
wejść nz stronę:
================================================================================================== index