Nasza SMK

Niezależna strona internetowa członków.

(w ciągłej przebudowie). Nasza Spółdzielnia Mieszkaniowa
T. Kościuszki w Krakowie

Naszym zdaniem.

1. Statut Spółdzielni

2.Prawo Spółdzielcze.

3.Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

4. Tylko dla członków Spółdzielni.

5. Archiwum.

6. Historia Spółdzielni.


T. 
Kościuszko - patron


  listy do
Redakcji.

Złota odznaka zasłużonego dla Spółdzielni im T. Kościuszki


29 sierpnia 2015r.
minęło 58 lat od powstania
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie.
©. Własność Redakcji "naszasmk" w Krakowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treści zawarte w listach kierowanych do nas i drukowanych na naszych stronach.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z nami

Kontakt z Redakcją strony www.naszasmk.krakow.pl

stronę naszasmk

Uwaga:

W związku z korzystaniem z bezpłatnego programu licznika odwiedzin, (licznik utrzymuje się z reklam)
często na naszej stronie ukazują się reklamy, prosimy ja wyłączać.
.AKTUALNOŚCI


Komisja Statutowa.

Rada Nadzorcza powołała czterosobową Komisję Statutową. Komisja zajmuje się uaktualnieniem Statutu dostosowaniem do zaleceń lustracyjnych, aktualnych przepisów prawnych. Wszyscy członkowie Spółdzielni maja prawo zapoznać się z propozycjami zmian i ewentualnie przesyłać swoje uwagi.

BULWERSUJĄCA BEZCZYNNOŚĆ ZARZĄDU i LEKCEWAŻĄCA BIERNOŚĆ PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNIDo Redakcji wpłynęło pismo z dnia 21.12.2015 Samorządu Mieszkańców Nieruchomości Armii Krajowej 2,
podpisane przez 40 Członków mieszkańców tego budynku – złożone w Spółdzielni w dniu 22.12.2015.
Pismo adresowane jest do Zarządu i Rady Nadzorczej i jest sprzeciwem mieszkańców odnośnie niczym nie uzasadnionego powiększenia od 1.01.2016 o 5% zużycia i kosztów wody w lokalach mieszkalnych opomiarowanych wodomierzami z odczytem radiowym w budynku Armii Krajowej2.

Na odbytym w dniu 19.01.2016 plenarnym posiedzeniu Rady Nadzorczej niestety nie zajęto się tą sprawą . Żadna ze stron będących adresatami pisma tj. Zarząd , ani Prezydium Rady Nadzorczej nie wniosły sprawy pod obrady i decyzje Rady Nadzorczej – celem pilnego wprowadzenia wnioskowanych zmian i uzupełnień do „Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej i odprowadzania ścieków”. Takie zachowanie – używając delikatnych słów – świadczy o bezczynności i ospałości Zarzadu oraz lekceważącym stosunku Prezydium RN do 40-tu członków Spółdzielni.
Nasuwa się myśl , że dla Zarządu Spółdzielni ważniejsza była decyzja Rady Nadzorczej odnośnie wysokości premii uznaniowej za IV kw. 2015 rok , niż merytoryczne rozpatrzenie protestu kilkudziesięciu Członków Spółdzielni!
Natomiast członkowie Prezydium RN , jeżeli zapomnieliście czyje interesy reprezentujecie i nie potraficie ocenić rangi i pilności spraw wnoszonych przez Członków , to zastanówcie się nad swoim dalszym funkcjonowaniem w Prezydium!
Rada Nadzorcza liczy 15 członków , zapewne znalazłyby się osoby właściwie reprezentujące Członków Spółdzielni i lepiej organizujące pracę RN.

Zdaniem Redakcji zgłoszona przez Członków sprawa powinna być załatwiona najpóżniej na posiedzeniu RN w dniu 19 stycznia - zgodnie z merytorycznymi racjami mieszkańców Armii Krajowej 2 - nie doprowadzając do bałaganu i konieczności sporządzania dla 150 lokali mieszkalnych nowych rozliczeń za zużytą wodę i nowych skorygowanych naliczeń miesięcznej opłaty eksploatacyjnej od stycznia 2016 roku.

RedakcjaNieprawidłowości przy udostępnianiu dokumentów.

Zwróciła się do nas z prośba o pomoc mieszkanka naszej Spółdzielni. Wielokrotnie zwracała się o udostępnienie protokołów z posiedzeń organów samorządowych. Ponieważ z winy Spółdzielni nie było możliwości skorzystania ze strony www prosiła o wydruki lub nagranie na CD. Przedstawiamy Państwu korespondencję mieszkanki z Zarządem i jego niezgodne z prawem odpowiedzi.

Redakcja


Listy dłużników.

Czy Spółdzielnia może upublicznić nazwiska dłużników.

Ważna wiadomość z Rady Nadzorczej dla mieszkańców Osiedla "Zwierzyniec"!!!

Do Redakcji dotarła wiadomość o ważnej zmianie, jaka ostatnio zaszła w składzie Rady Nadzorczej SMK.

Jest to wiadomość szczególnie ważna dla członków Spółdzielni mieszkających na osiedlu Zwierzyniec !!!

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 23 czerwca 2015 r. osoba będąca dotychczas Sekretarzem Rady, na skutek ważnych względów osobistych - złożyła rezygnację z tej bardzo absorbującej czasowo funkcji w Prezydium Rady. Fakt ten spowodował konieczność wyboru nowego Sekretarza Rady.

W dotychczasowym składzie Prezydium poszczególne funkcje pełniło 2-ch członków osiedla Wrocławska (Przewodniczący Rady i Zastępczyni Przewodniczącego) i jeden członek osiedla Zwierzyniec (Sekretarz Rady). W poprzednich kadencjach Rady funkcje w Prezydium podzielone były zawsze co najmniej pomiędzy 2 lub często 3 osiedla.

Rezygnująca z Prezydium, Sekretarz Rady, jako członek osiedla Zwierzyniec, wraz ze złożeniem rezygnacji zgłosiła na swoje miejsce kandydaturę innego członka Rady też z osiedla Zwierzyniec, kierując się potrzebą zachowania parytetu osiedlowego w składzie Prezydium.
Zgłoszono też 2-gą kandydaturę na wolną funkcję - kolejnego 3-ego już w Prezydium członka osiedla Wrocławska.

Nie został wysłuchany głos rozsądku wzywający do refleksji, że nie powinno dojść do niesprawiedliwego pominięcia w Prezydium głosu największego osiedla jakim jest os. Zwierzyniec (około 2500 członków na 4500 członków Spółdzielni). Przewodniczący Rady nie dopuścił do dyskusji w tej sprawie i przystąpiono do wyboru.
Ostatecznie nowym sekretarzem Rady został wybrany członek osiedla Wrocławska. Tak się składa, że został on wybrany na swoim 1-szym w tej kadencji posiedzeniu Rady, gdyż właśnie co dopiero objął w niej mandat po innym członku RN, odwołanym przez Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca br.
Nowy sekretarz otrzymał poparcie i z osiedla Zwierzyniec. Stało się to możliwe tylko dlatego, że co najmniej 4-ch członków Rady z osiedla Zwierzyniec głosując tajnie, świadomie zrezygnowało z posiadania w Prezydium swojego reprezentanta.

Osiedlowy skład mandatów w 15-osobowej Radzie jest – zgodnie ze Statutem - proporcjonalny do ilości członków w 4-ech osiedlach Spółdzielni i wynosi: Zwierzyniec -8, Wrocławska -5, Głowackiego-Rydla –1, Bronowice N.-1.

Obecnie 3-osobowe Prezydium Rady składa się tylko i wyłącznie z przedstawicieli osiedla Wrocławska. Jest to ewenement ponieważ od początku podziału Spółdzielni na Osiedla, nie zdarzyło się, aby tylko jedno osiedle było reprezentowane w Prezydium Rady, a zwłaszcza aby wogóle nie było reprezentowane największe osiedle Spółdzielni.
Może to zapowiadać różne problemy niekorzystne dla mieszkańców osiedla Zwierzyniec.
Na najbliższym Walnym zapytamy każdego z osobna członka Rady, przedstawiciela Zwierzyńca jak głosował.
Zastanawiające jest kim są członkowie RN mający mandat osiedla Zwierzyniec, którzy nie działają w interesie swojego osiedla?
Niezrozumiała jest też postawa Przewodniczącego Rady, który złamał istniejący od zawsze zwyczaj osiedlowego podziału mandatów w Prezydium oraz tendencyjnie dopuścił do dominacji swojego Osiedla.

Zasady moralne działaczy spółdzielczych


Poziom przestrzegania norm i zasad moralnych ma zasadnicze znaczenie dla budowania właściwych stosunków międzyludzkich w środowisku spółdzielczym a także postrzegania spółdzielni przez otoczenie zewnętrzne. Szczególne wymogi w tym zakresie stoją przed osobami zajmującymi kierownicze stanowiska oraz członkami organów samorządowych pełniącymi funkcje opiniotwórcze, kontrolne i decyzyjne. Od osobistej postawy członków tych gremiów ich kompetencji, poczucia odpowiedzialności, obiektywizmu, bezstronności i bezinteresowności oraz współpracy i wzajemnego poszanowania zależą zarówno efekty działalności spółdzielni jak i akceptacja oraz poparcie spółdzielczej formy przez członków i szeroką opinię społeczną.


Czy w naszej Spółdzielni jest stosowany? czytaj więcej

Kodeks Dobrych Praktyk Spółdzielczych, zatwierdzony Uchwałą Nr 12 IV Kongresu Spółdzielczości w dniu 22 listopada 2008r.Dodatkowe informacje w sprawie: dlaczego w naszej Spółdzielni są tak duże dopłaty do centralnego ogrzewania.

Czy Rada może działac nie licząc sę z członkami. Odpowiedzialność członków Rady


Zakres obowiązków administratorów.
         Zachęcamy Członków SMK do przeczytania Zakresu Obowiązków Administratorów w naszej Spółdzielni. Został on opublikowany 11 grudnia 2013 na stronie SMK wraz z komunikatem Zarządu oferującym pracę na tym stanowisku. Jest to bardzo ciekawa lektura, na podstawie której każdy mieszkaniec może ocenić w jakim stopniu na jego nieruchomości te obowiązki są wykonywane. czytaj: zakres obowiązków administratora.Dlaczego stworzyliśmy niezależną stronę internetowąSzanowni Członkowie i Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej im.T.Kościuszki w Krakowie !

         Jesteśmy inicjatorami utworzenia niezależnej strony właśnie jako członkowie Naszej Spółdzielni, którym leży na sercu nasze wspólne dobro jakim jest Spółdzielnia, poszanowanie praw
członków i zgodne z prawem działanie organów Spółdzielni. W skład naszego zespołu wchodzą zarówno członkowie, którzy do tej pory nie uczestniczyli w pracach żadnych organów spółdzielni, jak również aktywni działacze samorządowi.
         Jesteśmy poważnie zaniepokojeni brakiem demokracji w naszej Spółdzielni, nagminnym łamaniem przez Zarząd praw członków i traktowaniem nas jak bezwolne przedmioty, których jedynym prawem jest "właściwe" ,tj. zgodne z wolą Zarządu podnoszenie rąk na walnym zgromadzeniu.
Chcemy przypomnieć, że mamy swoje prawa i nie pozwolimy się ich pozbawić. Pragniemy również przypomnieć organom spółdzielni jaka jest ich rola i kompetencje, bowiem organy te powoływane są przez członków i mają obowiązek działać w ich interesie.
Niestety w naszej Spółdzielni stale się o tym zapomina. Chcemy, aby nareszcie pracownicy Spółdzielni byli nam przyjaźni i profesjonalnie załatwiali nasze sprawy. Dlatego też w kolejnych wpisach będziemy omawiać wszelkie nieprawidłowości jakie mają miejsce w SM im. Tadeusza Kościuszki.
         Mamy nadzieję, że również inni członkowie aktywnie włączą się w nasze działania i wspólnym wysiłkiem pozbędziemy się tych nieprawidłowości. Wspólnie rozwiązujmy nasze problemy, dlatego prosimy o nadsyłanie uwag i projektów, dotyczących funkcjonowania Spółdzielni, jej organów, statutu i regulaminów.

Licznik uruchomiony 1-12-2013
wejść nz stronę:
================================================================================================== index